0
nitrollers-200px

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat a Nitrollers.hu (Fekete Botond EV. 1083 Budapest, Szigony utca 10. 5/26.) (a továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott Facebook oldalán (https://www.facebook.com/nitrollers) futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. 

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

§ Az elektromos erdei rollerezés extrém sportnak minősül, ezért a nyeremény túrán részt venni csak egészséges, mozgásában és cselekvőképességében nem korlátozott 18 éven felüli természetes személyeknek lehetséges. 

A játék időtartama: 2023. Április 28. 10:00 óra – 2023. Május 10. 23:59.

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Nitrollers Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia: Lájkolnia kell a nyereményjátékról szóló bejegyzést és alatta hozzászólásban megnevezni legalább egy ismerősét, akivel részt venne egy Nitrollers túrán és szintén megnevezni, hogy melyik túrán vennének részt. (Pl. Minta Bélát vinném egy Dobogókő-Pilistető túrára) Több ismerős vagy több túra megjelölése nem növeli a nyerési esélyeket, viszont a megjelölt emberek is külön hozzászólhatnak és ezáltal részt vehetnek a nyereményjátékban. 

A nyerteseket – akik eleget tesznek a fenti feltételeknek – véletlenszerűen választjuk ki a socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével.

Sorsolás: véletlenszerű sorsolással kiválasztott 5 olyan Facebook felhasználó, akik lájkolták a Játékról szóló Facebook bejegyzésünket és alatta kommentben megneveztek legalább egy ismerőst és egy Nitrollers túrát amelyen részt vennének.

Sorsolás: 2023. Május 12. 12:00 óra

Eredményhirdetés: a sorsolást követő 48 órán belül, az eredeti bejegyzés alatt kommentben.

Nyeremény: Nitrollers eletromos rolleres túrán való ingyenes részvétel 2 fő részére. A nyeremény ajándékutalvány formájában kerül elküldésre, amelyen egy egyedi kód szerepel. A kódot a www.nitrollers.hu weboldalon elérhető következő túrák egyikére lehet beváltani: 01-es túra: Normafa és Erzsébet-kilátó vagy 03-as túra: Budapest City Tour vagy 06-os túra: Dobogókő és Pilis-tető. Az egyedi kódot a túra és az időpont kiválasztása után a foglalás véglegesítése lépésnél a kuponkód mezőbe kell megadni. Az utalványon szereplő kódot egy alkalommal, legkésőbb 2023 október 31-ig lehet beváltani. A csomag tartalma: Kaabo Wolf Warrior X Pro elektromos roller, Bukósisak, Extrém sport csoportos biztosítás, Túravezetés, Balesetvédelmi és rolleres vezetéstechnikai gyorstalpaló. Az itt felsorolt eszközök és szolgáltatások használata kizárólag az túrák időtartamára értendők.

Nyertesek száma: 5 fő (egyenként két-két főre szóló ajándékutalvány)

A nyeremény készpénzre nem váltható, de az utalványok átruházhatók.

A nyeremény elektronikus úton digitális formában kerül átadásra: ajándékutalvány

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: socialwinner.besocial.hu

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül.

Pótnyerteseket hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ ha az értesítő üzenetre 2 munkanapon belül nem válaszol;

§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

§ ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.

Amennyiben a nyertessel 48 órán belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Nitrollers az eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon belül eljuttatja a nyertesnek.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött hozzászólásokat és tartalmakat, amelyek:

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
• káromkodást tartalmaznak;
• megbotránkoztató tartalmúak;
• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
• pornográf vagy szexuális tartalmúak;
• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
• versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
• más honlapra irányítanak;
• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a a szóban forgó anyag nem kerül közzétételre. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

2022. 07. 20.